Het nieuws

21-06-2024

‘Het is goed dat de Rijksoverheid weer meer regie pakt op de ruimtelijke ontwikkeling van ons land’. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op het voorontwerp van de nota Ruimte dat vandaag is gepubliceerd en dat de opmaat is voor de inrichting van ons land komende decennia.

20-06-2024

MKB-Nederland en VNO-NCW starten met een aanbod waarmee zij mkb-ondernemers ondersteunen om tot een pensioenregeling voor hun medewerkers te komen. Maximaal 100 ondernemers kunnen een tegemoetkoming ter waarde van €2.000 krijgen waarmee zij hierover deskundig advies kunnen inkopen.

29-01-2024

Vanaf vandaag is de SER-dataverkenner toegankelijk. Daarin geven grote vennootschappen voor het eerst volledig inzicht in hoe ver zij zijn qua man-vrouwverhouding in de top en subtop van hun bedrijf en hun plannen op dat terrein.

22-01-2024

De drinkwatervoorziening staat op het spel zo waarschuwde de Inspectie Leefomgeving en Transport Nederland onlangs. Er moet volgens de inspectie veel meer tempo worden gemaakt met vergunningen voor nieuwe waterbronnen en uitbreiding van bestaande bronnen. Dat is belangrijk voor burgers, talloze ondernemers en voor bijvoorbeeld de productie van je eten of andere zaken die we allemaal dagelijks nodig hebben.’ Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag in een brief aan de Tweede kamer in verband met een komend debat over onze waterhuishouding.

22-01-2024

‘Op het gebied van digitale infrastructuur scoort Nederland nog steeds bovengemiddeld goed.

22-01-2024

VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich zorgen over het afnemend verdienvermogen van de Nederlandse economie. Dat schrijven de ondernemersorganisaties vandaag in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar debat over het verdienvermogen van Nederland.

19-01-2024

Vandaag presenteerde de minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens namens het kabinet de ‘Nationale Technologiestrategie’. VNO-NCW en MKB-Nederland zien de deze strategie als een belangrijke stap om te zorgen dat Nederland op technologisch vlak een been bij trekt.

19-01-2024

‘Samen optrekken, vol door met de maatwerk- en clusteraanpak én bovenal stabiel beleid voeren.’ Dat en meer is nodig om de Nederlandse industrie snel te verduurzamen en op voorsprong te zetten volgens een gezamenlijk advies van vakbonden, werkgevers en kroonleden vertegenwoordigd in de SER.

18-01-2024

Het kabinet presenteert vandaag de allereerste nationale visie op generatieve artificiële intelligentie (GenAI).

16-01-2024

Het advies Gematigde Groei dat de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 gisteren heeft gepresenteerd, sluit goed aan op de visie van VNO-NCW en MKB-Nederland. Gezien onder meer de vergrijzing op de arbeidsmarkt zijn keuzes noodzakelijk om de aanhoudende druk op voorzieningen tegen te gaan. Dat vraagt bij de arbeidsmigratie die Nederland nodig heeft onder meer om betere regie, een lange termijnvisie op wat onze economie aan arbeidsmigratie nodig heeft, verantwoordelijkheid van werkgevers met betrekking tot begeleiding en huisvesting en stevige handhaving bij excessen.

12-01-2024

Het kabinet moet een nieuw, vereenvoudigd en overzichtelijker verlofkader creëren. Dat schrijft de SER in het vandaag uitgebrachte advies 'Balans in maatschappelijk verlof'. De sociale partners in de SER stellen voor om de huidige verlofregelingen te bundelen en onder te brengen in een nieuwe Wet maatschappelijk verlof met drie pijlers: zorg voor kinderen, voor naasten en persoonlijk verlof. Belangrijke pluspunten in het advies voor werkgevers zijn onder meer minder administratieve lasten, meer zeggenschap en een evenwichtiger financiering, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland. Nu zijn het vooral werkgevers die de kosten van verlof betalen.

20-12-2023

‘De innovatiebox - een regeling van de overheid voor een aantrekkelijk R&D en innovatieklimaat - draagt bij aan een goed investeringsklimaat voor innovatieve activiteiten in Nederland.’ Dat blijkt uit een nieuwe evaluatie van de regeling in opdracht van de ministeries van Financiën en Economische Zaken en Klimaat.

19-12-2023

Geef ondernemers met coronaschulden een tweede kans of een zachte landing. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op het vandaag verschenen rapport Activeren en faciliteren van de aanjager aanpak problematische schulden ondernemers, Bruno Tideman.

14-12-2023

‘Het is goed nieuws dat er op Europees niveau een politiek akkoord is bereikt over wetgeving voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen zegt VNO-NCW. Het Nederlands bedrijfsleven pleit hier al langer voor.

14-12-2023

Vandaag kwamen deelnemende bedrijven en bedrijven die geïnteresseerd zijn in de Tax Governance Code op het Ministerie van Financiën bijeen om de resultaten van het eerste jaar te bespreken. Inmiddels ondersteunen 46 bedrijven de vorig jaar gepresenteerde Tax Governance Code.

13-12-2023

‘Het is goed dat er op de COP28 een akkoord is bereikt waarmee landen en bedrijven verder kunnen met de aanpak van het klimaatprobleem.'

12-12-2023

Ondernemersorganisaties gaan samen met de Benelux Unie de belangrijkste handelsbarrières in de Benelux aanpakken.

08-12-2023

VNO-NCW en MKB-Nederland en LTO Nederland betreuren het dat de vakbonden niet met hen en het ministerie van SZW verder willen praten over de toekomst van de regeling voor vervroegde uittreding.