Resultaten nieuw diversiteitsbeleid positief, maar niet verslappen

29-01-2024

Vanaf vandaag is de SER-dataverkenner toegankelijk. Daarin geven grote vennootschappen voor het eerst volledig inzicht in hoe ver zij zijn qua man-vrouwverhouding in de top en subtop van hun bedrijf en hun plannen op dat terrein.

 

Van elkaar leren

De rapportages vloeien voort uit de door de SER aanbevolen wet ‘ ingroeiquotum en streefcijfers’ om de man-vrouwverhouding in de top van bedrijven te verbeteren. Dankzij de nieuwe rapportage kunnen bedrijven van elkaars aanpak leren. In het bijbehorende diversiteitsportaal vinden bedrijven ook tools en handreikingen om hun plannen op het terrein van diversiteit handen en voeten te geven, zodat geen talent onbenut blijft in Nederland.

 

Toename

Focco Vijselaar, algemeen-directeur VNO-NCW: ‘Diversiteit voegt bewezen waarde toe aan een bedrijf. Bedrijven geven nu voor het eerst inzicht in waar ze staan qua diversiteit in de top. Het is goed te zien dat we de diversiteit gestaag zien oplopen. Doordat bedrijven een plan moeten maken en ze van elkaar kunnen leren verwacht ik dat de groei van de diversiteit in de boardroom verder zal versnellen. Dat is ook nodig, want de eerste resultaten laten ook zien dat we nog veel werk te doen hebben met elkaar. Nog te veel talent blijft onbenut. Daarom is het ook belangrijk dat het beleid gericht is op het steeds verder vergroten van de kweekvijver van vrouwelijk talent.’ 

 

De cijfers

Uit de nieuwe SER Scorecard 2024 blijkt dat het percentage vrouwen in het bestuur van alle grote vennootschappen toenam tussen 2020 en 2022 van gemiddeld 13,8% naar 14,7%. In 2012 was dit nog 7,4%. In de Raden van Commissarissen(RvC) was de stijging groter: van gemiddeld 20,7% vrouwen in 2020 naar 26,2% eind 2022 (2012; 9,8%). Positief is dat de subtop – een belangrijk reservoir voor het bestuur – eind 2022 nu al voor gemiddeld 26,3% bestaat uit vrouwen. Hierdoor groeit de pool om talent uit te kunnen vissen voor de top.

 

De SER scorecard

De SER Scorecard 2024 is gebaseerd op de rapportages die bedrijven hebben ingediend via het SER-diversiteitsportaal over het boekjaar 2022. In totaal zijn de rapportages van 2.057 bedrijven geanalyseerd. De bedrijven die onder de wet vallen (ca. 5.800) zijn verplicht zelf passende en ambitieuze streefcijfers te formuleren voor de verhouding man/vrouw in het bestuur, de RvC en de subtop. Zij dienen jaarlijks te rapporteren. De SER heeft de wettelijke taak deze rapportage te faciliteren en inzichtelijk te maken. Het gaat om veelal grotere bedrijven, waaronder ook veel familiebedrijven met bijvoorbeeld één of twee mannelijke of vrouwelijke bestuurders. Bedrijven kunnen zelf een diversiteitsplan maken dat bij hun organisatie past.

 

De wet ingroeiquotum en streefcijfers

Sinds 1 januari 2022 is de Wet ‘Ingroeiquotum en streefcijfers’ van kracht. De wet heeft als doel om een evenwichtigere man-vrouwverhouding in de (sub)top van het Nederlandse bedrijfsleven te realiseren en vloeit voort uit het SER-advies Diversiteit in de top. Tijd voor versnelling (2019). Uit deze wet komen de nieuwe rapportages voort. Voor beursgenoteerde Nederlandse bedrijven (ca. 100) geldt krachtens de wet een ingroeiquotum voor de RvC. Dit betekent dat de RvC voor ten minste een derde uit mannen en ten minste een derde uit vrouwen dient te bestaan. Voor de Raden van Bestuur en de subtop geldt ook dat beursgenoteerde bedrijven daar eigen streefcijfers voor moeten hebben.