Kabinet: meer en betere fysieke ruimte voor bedrijvigheid nodig in 2050

13-10-2023

De ministerraad is op voorstel van minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) akkoord gegaan met het Programma Ruimte voor Economie waarin een nationale aanpak staat voor ruimtelijke economische uitdagingen. Dit nationale programma is eerder in oktober 2022 aangekondigd. Hierin is ook rekening gehouden met de nu al toegenomen vraag naar ruimte voor bedrijvigheid van jaarlijks 700 hectare tot en met 2030. Het kabinet verwacht verder dat door bevolkingsgroei en de ambities voor duurzaamheid en een circulaire economie in 2050 meer fysieke ruimte nodig is voor bedrijvigheid op campussen, scienceparken en bedrijventerreinen.

 

Het programma Ruimte voor Economie kent 4 doelstellingen:

  • Inrichten en faciliteren van een circulaire en CO2-neutrale industrie,
  • Ontwikkelruimte voor kennisindustrie en kennisclusters,
  • Inpassing van grootschalige bedrijfsvestigingen,
  • Goede en betaalbare vestigingsmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf

Het kabinet komt naast het programma begin volgend jaar voor het eerst met een nationale Ruimtelijke Verkenning Economie om bedrijvigheid in te kunnen passen in de bestaande ruimtelijke visies die er zijn op terreinen als woningbouw, mobiliteit, natuur en klimaat en energie.

 

Ruimte voor bedrijvigheid hangt nauw samen met ruimte voor bereikbaarheid: in de Mobiliteitsvisie en de herijking van de Goederenvervoeragenda gaat het kabinet daar nader op in; daarnaast is er een relatie met andere relevante ruimtelijke programma's, zoals het programma 'Mooi Nederland' en het nationaal milieubeleidsplan, waarin de ruimtelijke kwaliteit en een veilige en gezonde leefomgeving centraal staat.