Ruimte voor ondernemen

Bedrijven hebben ruimte nodig om te ondernemen, werkgelegenheid te bieden en producten aan en af te voeren. Het ruimtelijk beleid wordt nu nog bepaald door de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012). Het Rijk geeft hierin aan welke onderwerpen van nationaal belang zijn (zoals hoofdinfrastructuur, mainports en waterveiligheid) en waar het Rijk zich op richt. Via het Besluit ruimtelijke ordening krijgen de decentrale overheden kaders mee voor het ruimtelijk beleid. De Wet ruimtelijke ordening geeft de juridische kaders voor het ruimtelijk beleid en gaat op in de Omgevingswet.

Nationale Omgevingsvisie

In 2019 zal het Rijk voor de eerste keer de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) presenteren, als opvolger van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De Omgevingsvisie is breder van opzet en zal omgevingsonderwerpen behandelen vanuit een meer integraal kader. Het is positief dat er een beleidsdocument komt dat goed aansluit bij de nieuwe Omgevingswet en waarin voldoende aandacht zal moeten zijn voor economie en ondernemerschap. In juni 2019 presenteerde het kabinet het Ontwerp van de NOVI. 

 

Kritiek op NOVI

Een punt van kritiek is dat de NOVI nog niet echt een integrale visie is, maar vooral een opsomming van onderwerpen, waar men op zichzelf niet tegen kan zijn. Denk aan een circulaire economie en voldoende woningen. Wat mist, is een strategie om deze visie vorm te geven. Wie doet wat en wie betaalt? Het Rijk moet de regie nemen om nationale belangen te verwezenlijken. Ook noemt de NOVI de nationale belangen, waarvan het Rijk vindt dat het die moet behartigen. Daarin ontbreekt bijvoorbeeld het belang van een goede grondstoffenvoorziening, onmisbaar voor het op peil brengen van de woningvoorraad en infrastructuur. Ook is de mogelijkheid van Schiphol op Zee hier en daar wel genoemd, maar onvoldoende uitgewerkt. Ook mist er nog een globale kaart van Nederland zoals die er volgens het bedrijfsleven uit zou moeten zien om onze welvaart te garanderen. 

 

NL Next Level

Via het NL Next Level project zijn brochures samengesteld over beleidsonderwerpen die belangrijk zijn voor de Omgevingsvisie (onder andere mainports, energietransitie en ruimtelijke verdeling). Met het ministerie van Binnenlandse Zaken vindt hierover overleg plaats over voor ondernemingen belangrijke punten die in de visie aan de orde moeten komen.

 
Lees meer
Brochure
mkb-ondernemersagenda 2024: vernieuwen, versnellen en verbinden
08-07-2024
Vernieuwen, versnellen en verbinden
MKB-ondernemersagenda 2024 - Benut de kracht en oplossingen van ONDERNEMERS