Jong en oud adviseert over uitwerking pensioenakkoord

07-11-2021

Pensioenadviseur Gert-Jan Vos zit namens Jong Management in de klankbordgroep jong-oud van het pensioenakkoord. Vos en zijn collega’s geven feedback aan de stuurgroep die het pensioenakkoord uitwerkt.

 

Wie zitten er in die klankbordgroep?

‘Verschillende ouderenorganisaties en de jongerenafdelingen van werkgeversorganisaties en vakbonden. Al bijna twee jaar komen we regelmatig bij elkaar. Wij leveren input aan de stuurgroep die het pensioenakkoord uitwerkt. Die bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, het kabinet en vijf adviserende leden. Ik doe dit naast mijn reguliere werk als pensioenadviseur. Zelf ben ik zelfstandige zonder personeel, maar tot mijn klantenkring behoren veel werkgevers. Ik weet dus goed wat er speelt, zowel in de pensioenwereld als onder werkgevers.’

 

Wat is de stand van zaken rond het pensioenakkoord?

‘Werkgevers, werknemers en de overheid werden het eens in 2019. De belangrijkste wijziging is dat straks niet meer de pensioenuitkering het uitgangspunt is, maar de pensioenpremie. Hierdoor staat de hoogte van het pensioen vooraf niet meer vast. Hoeveel pensioen iemand later krijgt, hangt af van beleggingsresultaten, rente en levensverwachting. Het nieuwe pensioenstelsel wordt transparanter en persoonlijker en sluit beter aan bij de economische bewegingen.

 

In 2020 is het akkoord uitgewerkt en begin dit jaar is het ter consultatie voorgelegd. Daarop zijn achthonderd reacties gekomen, van een heel diverse groep mensen. Die zijn verwerkt en vlak voor de zomer is het nieuwe concept naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en het College voor de Rechten van de Mens gegaan. De volgende stap is dat het nieuwe kabinet een wetsvoorstel maakt om de Pensioenwet aan te passen. Dit gaat naar verwachting volgend jaar naar de Tweede en Eerste Kamer – aangenomen dat we dan een missionair kabinet hebben. Hopelijk treedt de nieuwe wetgeving in 2023 in werking.’

 

Zijn jong en oud het altijd eens?

‘Nee, zeker niet. De ouderenorganisaties nemen het primair op voor hun achterban, onder wie veel mensen die al pensioengerechtigd zijn. Zij hameren dus vooral op indexatie van de pensioenen, zelfs met terugwerkende kracht. De jongeren leggen meer de nadruk op een stelsel dat ook op lange termijn houdbaar en betaalbaar is. Hierbij zitten werkgevers en werknemers vaak op één lijn.’

 

Waar hechten jonge werkgevers waarde aan?

‘Het besef dat pensioen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werkgevers en werknemers. Jonge werkgevers zien het daarnaast als een arbeidsvoorwaarde die beide partijen met enige vrijheid mogen invullen. Dit geldt met name voor de bedrijven in Nederland die niet vallen onder een verplicht bedrijfstakpensioenfonds of een cao die een aanvullend pensioen verplicht stelt.

 

Verder mag het vertrouwen in het stelsel wel wat worden opgekrikt. Werknemers vragen zich af of zij nog wel pensioen krijgen tegen de tijd dat ze daar recht op hebben en werkgevers zijn al vaak geconfronteerd met wijzigende regels en de kosten die daarmee gepaard gaan. Hoog tijd dus voor een duurzaam en toekomstbestendig stelsel!’