Branchevereniging aan het woord: Deltalinqs

29-08-2022

In deze serie komen de brancheleden van VNO-NCW en MKB-Nederland aan het woord. Deze week directeur Bas Janssen van Deltalinqs, dat de gezamenlijke belangen behartigt van 700 logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam.

 

Wat is er te vertellen over de branche en branchevereniging?

‘We zijn de representant van 95 procent van de ondernemingen in mainport Rotterdam, de motor van de Rotterdamse economie. Dat maakt dat we in alle discussies met recht een stem hebben. Op ons bureau werken 20 mensen, dus we moeten onze inzet goed prioriteren. We oefenen invloed uit op beleid, wet- en regelgeving. Reactief, als er al iets op papier staat, maar ook proactief, op terreinen waar we willen dat er bepaald beleid ontstaat. Dat doen we democratisch, rekening houdend met minderheidsstandpunten en waar mogelijk transparant.

Verder versterken we het collectief van bedrijven door zaken samen op te pakken, zoals industriële brandweerzorg of het educatiecentrum voor jongeren. Ten slotte vragen we aandacht voor het grote economische belang van de activiteiten van de mainport. Die zijn grensoverstijgend en hebben impact in heel Noordwest-Europa.’

 

Welke actuele kwesties spelen er momenteel voor jullie?

‘Het allerbelangrijkste is alles wat met transities te maken heeft. We zijn vol in transitie en gaan nog verder in transitie komen. Dan gaat het vooral om vraagstukken rond digitalisering en klimaat, de overgang naar een duurzame en circulaire economie. Digitalisering heeft vaak tot gevolg dat in ketens schakels verdwijnen, omdat je iets efficiënter doet. Het is de kunst om mensen die daardoor hun baan verliezen anders in te zetten.

Transities benaderen als doemscenario’s vind ik klinkklare nonsens. Het zijn kansen: als we het goed doen, kan het heel veel opleveren. Daarvoor moet wel worden voldaan aan belangrijke randvoorwaarden. Bijvoorbeeld op het gebied van omgeving en milieu. De stikstofcrisis raakt ons sterk. De industrie is maar verantwoordelijk voor 2 procent van de stikstofdepositie, maar de stikstofmaatregelen belemmeren soms de klimaattransitie. Bijvoorbeeld als een duurzame bio-raffinaderij geen bouwvergunning krijgt omdat er te weinig stikstofdepositieruimte is.

Een andere randvoorwaarde is dat ondernemen veilig en integer is. De drugsproblematiek en mededingingsvraagstukken staan dan ook hoog op de agenda. Ook moet er voldoende en goed opgeleid ICT- en technisch personeel zijn. Dat is er in Rotterdam onvoldoende. Mede daarom werken we aan inclusief werkgeverschap. Verder zijn goede infrastructuur en bereikbaarheid nodig. Zo heb ik vanochtend nog crisisoverleg gehad over de problemen in de binnenvaart: door de droogte is het een Houdini-act om de rivieren te bevaren zonder vast te lopen.’

 

Wat zijn belangrijke lobbypunten?

‘We roepen op tot groene industriepolitiek, gericht op de transities. En we promoten het belang van de mainport. Er wordt tegenwoordig veel nadruk gelegd op de kenniseconomie. Maar de basisindustrie – producten lokaal kunnen maken – is essentieel voor een sterke economie, die minder afhankelijk is van andere regio’s.’

 

Hoe ziet u de toekomst van uw branche en branchevereniging?

‘De toekomst van onze leden is rooskleurig, omdat ze een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse en Europese economie. Daarvoor hebben we wel de juiste support nodig: stimulerende wetgeving, financiële ondersteuning en voldoen aan de randvoorwaarden voor de transities die ik al noemde. Ondernemers in de haven zijn adaptief en raken in een crisis niet snel in paniek. Deltalinqs blijft ook bestaansrecht houden. Het belang van verbinden en verenigen is en blijft groot. Al is het ook lastig om met één mond te spreken. Door de breedte van de activiteiten in de haven is het complex om de grootste gemene deler te vinden.’

 

Waarom zijn jullie lid van VNO-NCW?

‘Omdat het dé organisatie van ondernemend Nederland is met een sterke positie in Den Haag, en ook wel in Brussel. Via VNO-NCW kunnen we snel op topniveau schakelen. En ik vind dat we er een belangrijke rol te vervullen hebben om te helpen de stem van ondernemers afgewogen en toekomstgericht naar voren te brengen. Bijvoorbeeld door onze positie in het dagelijks bestuur.’

 

Hoe lang bent u al directeur?

‘Ik ben nu acht jaar directeur en daarvoor al plaatsvervangend directeur. Eerder werkte ik bij Havenbedrijf Rotterdam. Al met al ben ik al bijna dertig jaar actief in de Rotterdamse haven. Het is dan ook ongelofelijk leuk en inspirerend om te mogen meespelen in de Champions League van havens en industrie.’

 

Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen?

‘Vanuit mijn persoonlijke belangtelling zou ik weleens willen ruilen met een directeur van een muziekbranche, grote sportbond of NOC*NSF om te zien hoe die wereld in elkaar steekt. Deels spelen er andere kwesties, maar uiteindelijk is de rol van elke brancheorganisatie om verbindend te zijn; kijken waar je collectief kunt opereren en invloed uitoefenen.’