Nieuwe Europese innovatieagenda: deeptech en startups staan centraal

28-07-2022

Europa moet een koppositie innemen op het vlak van deeptech-innovatie (ontwikkeling van nieuwe techologie en innovatie) en startups. Om deze doelstelling te verwezenlijken, heeft de Europese Commissie op 5 juli een nieuwe Europese innovatieagenda gepresenteerd. Het beleidsstuk omkadert een aantal reeds bestaande voorstellen en introduceert daarnaast enkele nieuwe plannen. De innovatieagenda is gebaseerd op vijf pijlers: toegang tot financiering; testomgevingen voor regelgeving; Europese innovatie-ecosystemen; het aantrekken en behouden van talent; en het verbeteren van instrumenten voor beleidsontwikkeling.

 

Betere toegang tot financiering voor startups en scale-ups

 

De financiering van startups en scale-ups is een kerndoel van de nieuwe agenda. Zo heeft de Commissie in mei 2022 een voorstel voor een richtlijn inzake debt-equity bias reduction allowance (DEBRA) gepubliceerd. Het voorstel heeft als doel ondernemingen aan te moedigen hun investeringen vaker te financieren door middel van eigen vermogen in plaats van door middel van schuldfinanciering.

 

Daarnaast zal de Commissie in de tweede helft van 2022 een voorstel indienen om beursnoteringen voor bedrijven te vergemakkelijken, met name voor het MKB. Als onderdeel van de zogenaamde ‘EU Listings Act’ moeten lidstaten beursnoteringsregelgeving mogelijk verder harmoniseren. De Commissie wil het voorstel voor de wet op beursnoteringen voor het eind van dit jaar presenteren.

 

Ruimte bieden voor experimenten

 

Volgens de Commissie moet er ruimte worden geboden aan innovatie door testomgevingen voor regelgeving (regulatory sandboxes), levende laboratoria en innovatiebevorderende aanbestedingen te stimuleren. De Commissie zal in het voorjaar van 2023 een richtsnoer publiceren met relevante informatie en voorbeelden rondom regulatory sandboxes. Verder moet het staatssteunkader voor R&D deels worden herzien. De herzieningsplannen worden in het vierde kwartaal van het huidige jaar verwacht.

 

Versterken innovatie-ecosystemen

 

Regionale innovatie-ecosystemen zijn essentieel voor het Europese concurrentievermogen. Daarom wil de Commissie de totstandkoming van regional innovation valleys verder ondersteunen. In 2023 zullen er ongeveer 100 innovatieve regio’s worden geselecteerd, die elk deel zullen nemen in 3 tot 4 interregionale innovatieprojecten. Er is 100 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit Horizon Europe en 70 miljoen euro vanuit het Interregional Innovation Investments (I3)-instrument. Deze middelen zullen onder andere beschikbaar worden gesteld voor interregionale samenwerkingsactiviteiten tussen ten minste één minder innovatieve en één innovatievere regio.

 

Aantrekken en behouden van talent

 

De Commissie wil bovendien vooroplopen in de wereldwijde race om talent. Om deze reden omvat de innovatieagenda een reeks initiatieven om deeptech-talent aan te trekken en te behouden. Zo moet er een EU-talentenpool worden opgetuigd om bedrijven te helpen bij het vinden van talenten buiten de EU. Daarnaast wordt er een nieuwe regeling opgesteld om innovatiestages voor startups en scale-ups te vergemakkelijken, alsook een regeling om beloning van werknemers van startups door middel van aandelenopties verder te faciliteren.

 

De specifieke voorstellen worden afzonderlijk gepubliceerd

 

Bent u benieuwd wanneer de verschillende specifieke acties worden gepubliceerd? Bekijk dan de tijdlijn in de bijlage bij de nieuwe innovatieagenda. VNO-NCW en MKB-Nederland zullen de specifieke voorstellen te zijner tijd nader inhoudelijk beoordelen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.