Investeringen in arbeidsmarkten en sociale dialoog in de mediterrane landen

25-05-2022

Stabiliteit in de buurlanden van de EU en het bieden van economisch en sociaal perspectief aan met name jongeren is een essentieel belang voor de EU, o.a. om grote illegale migratiestromen te voorkomen. Daarom voert de EU een intensieve dialoog met de buurregio’s. In dat kader heeft de EU heeft met de Unie voor het Middellandse Zeegebied (UMZ) afspraken gemaakt over investeringen en maatregelen om de arbeidsmarkt in de landen van UMZ beter te kunnen laten functioneren. De UMZ is de Euro-mediterrane intergouvernementele organisatie die de landen van de Europese Unie en 15 landen uit het zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied samenbrengt. Het biedt een forum voor regionale samenwerking, dialoog, concrete projecten en initiatieven die tot tastbare gevolgen voor de burgers – en vooral jongeren – moeten leiden om de drie strategische doelstellingen van de regio te realiseren: stabiliteit, ontwikkeling van mensen en integratie.

 

De landen van het zuidelijke Middellandse Zeegebied hebben te kampen met hoge jeugdwerkloosheid en een groot aantal jongeren volgt daarbij geen onderwijs of opleiding. In sommige landen van het zuidelijke Middellandse Zeegebied bedroeg het percentage van deze zogeheten “NEET's” (Not in eduction, employment or training) in 2020 30 % en voor jonge vrouwen zelfs 40 %. Vooral vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. De aandacht gaat daarom in het bijzonder uit naar het stimuleren van deelname aan de arbeidsmarkt van jongeren en vrouwen. Het door de EU genomen initiatief “Jobs trough Trade and Investment in Southern Neighbourhood” moet daaraan bijdragen. Dit initiatief richt zich op het scheppen van werkgelegenheid in de zuidelijke buurlanden: handel, investeringen en ondernemerschap worden gekoppeld aan werkgelegenheidsbeleid. Duitsland en Spanje zijn daarbij voortrekkers.

 

De afspraken leiden ertoe dat migratie uit landen van het Middellandse Zeegebied om arbeidsmarkttekorten in landen van de EU het hoofd te bieden niet structureel kan zijn. Waar landen van de EU te kampen hebben met tekorten op hun arbeidsmarkten kan circulaire migratie oplossingen bieden. Sociale partners hebben gesteld dat de groene en digitale transities een game changer zijn. Het voeren van zowel de bipartiete als de tripartiete sociale dialoog is daarbij essentieel. Sociale partners hebben gewezen op de noodzaak van de vrijheid van vereniging en het kunnen voeren van collectieve onderhandelingen. In die sociale dialoog moeten skills, reskilling en upskilling prioriteit hebben. Mensen die nu nog werken in de informele economie moeten worden geholpen formeel werk te vinden. EU, UMZ en sociale partners hebben tenslotte gewezen op het belang van adequate sociale bescherming.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.