Arbeidskrapte: 2023 moet het Europese jaar van opleiding en bijscholing worden

16-09-2022

De Europese Commissie wil, dat meer wordt geïnvesteerd in opleiding en bijscholing van mensen om de tekorten op de arbeidsmarkt tegen te kunnen gaan. Daarbij moeten vooral bedrijven aangeven aan welke scholing van werknemers zij behoefte hebben. Daarnaast wil de Europese Commissie mensen van buiten de EU aantrekken om op de groeiende behoefte van bedrijven aan werknemers te kunnen inspelen. Een belangrijke eerste stap daarbij is de erkenning in de EU van elders verworden kwalificaties en competenties. Daarmee kan ook worden bijgedragen aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van de EU voor mensen om in de EU te wonen en te werken.

 

De Europese Commissie heeft al een aantal vorstellen gedaan. In april 2022 presenteerde zij het vaardigheden- en talentpakket. Hierbij gaat het vooral om wetgevingsvoorstellen om de rechten van migrerende werknemers te verbeteren en de mobiliteit binnen de EU voor langdurig ingezetenen te vergemakkelijken. Verder zet de Commissie een EU-talentenpool op om het matchen van niet-EU-onderdanen aan vacatures te vergemakkelijken. Momenteel wordt er al een proefproject met Oekraïense vluchtelingen opgestart. Voor vlottere operationele samenwerking met landen buiten de EU op het gebied van het afstemmen van de arbeidsmarkt- en vaardigheidsbehoeften, start de Commissie talentpartnerschappen met belangrijke partners.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden, dat goed onderwijs op alle niveaus nodig is. Dat zorgt voor goed inzetbare mensen voor bedrijven en instellingen. Daarbij is Intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en (in ieder geval) het beroepsonderwijs essentieel. 'Een leven lang leren' is en blijft belangrijk. Dat vraagt om een flexibel en vraaggericht opleidingssysteem. Meer bèta-technologisch opgeleide mensen is een randvoorwaarde voor het kunnen voorzien in de behoefte van bedrijven en economisch groei. De grote tekorten op de arbeidsmarkten vereisen een goed geregelde en gerichte arbeidsmigratie.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.