Het project: Het Versnellingshuis  

01-02-2021

Circulaire ondernemers met goede ideeën krijgen hulp van Het Versnellingshuis Nederland Circulair!, een samenwerking van VNO-NCW en MKB-Nederland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Het Groene Brein en MVO Nederland. ‘Het doel is om ondernemers de slag te laten maken naar een circulaire businesscase. Het Versnellingshuis ondersteunt hen met kennis, goede voorbeelden, netwerken en helpt bij het interpreteren van wet- en regelgeving en subsidsies’, zegt Jan Bessembinders, secretaris milieu en circulaire economie bij VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Online community

Het Versnellingshuis bestaat sinds februari 2019. Een van de diensten die het aanbiedt, is matchmaking. ‘Via de online community komen ondernemers in contact met meer dan 5.000 vakdeskundigen, denkers en potentiële businesspartners. Zij helpen elkaar bij het beantwoorden van circulaire vragen.’

Voor ondernemers die hulp nodig hebben bij een groter vraagstuk, is er maatwerkondersteuning. ‘De partners van het Versnellingshuis helpen hen zelf of koppelen hen actief aan bijvoorbeeld kennisinstellingen, producenten, leveranciers of financiers.’

 

Sectorbrede transitie

In doorbraakprojecten ofwel Moonshots werkt het Versnellingshuis aan sectorbrede transities. ‘Sommige transities zijn complex en er zijn veel verschillende partijen bij betrokken. Dan moet de hele keten samenwerken om een circulaire doorbraak te bereiken. Op dit moment zijn er acht Moonshots, met een looptijd van twee tot vijf jaar. Onder meer rond de recycling en het hergebruik van materialen uit matrassen, het vermijden van het gebruik van primair koper door infrabeheerders en het circulair maken van de Nederlandse sierteelt.’

 

Chemische recycling van kunststof

Een ander doorbraakproject is gericht op de chemische recycling van kunststoffen. ‘Een deel van de kunststoffen is niet geschikt voor mechanische recycling, waarbij het wordt vermalen tot kleine korrels en daarna hergebruikt. Dan kan chemische recycling uitkomst bieden, maar dat gebeurt nog niet op grote schaal in Nederland. Met dit project willen we dit organiseren in de keten: van afvalinzamelaar en -verwerker tot recyclefabriek en producent van nieuwe plastics.’

De eerste stap is om in kaart te brengen waarom chemische recycling tot nu toe nog niet van de grond is gekomen. ‘Zitten de knelpunten op het vlak van financiering, vergunningen of wet- en regelgeving? Zeker dat laatste is soms taaie kost, omdat het gaat om wetten en regels op Europees, nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau.’

 

Circulariteit is hot

De ambitie van VNO-NCW en MKB-Nederland is om in 2021 vijf nieuwe doorbraakprojecten aan te brengen. ‘Ik vermoed dat dit geen probleem zal zijn met een achterban als de onze. Circulariteit is hot – en terecht. Het leidt tot milieuwinst, een efficiënter gebruik van grondstoffen, minder afhankelijkheid van primaire grondstoffen én nieuwe verdienmodellen. En de samenwerking tussen bedrijven, ngo’s, financiers en de overheid in het Versnellingshuis maakt de kans op levensvatbare, bestendige initiatieven een stuk groter.’