Wijziging van het Besluit inhoud bestuursverslag i.v.m. de verplichting voor grote vennootschappen te rapporteren over de man-vrouwverhouding in de (sub-)top en over de streefcijfers, brief aan de ministers van OCW en Rechtsbescherming

04-11-2021

Hooggeachte mevrouw Van Engelshoven en heer Dekker,

 

Inleiding
VNO-NCW heeft met belangstelling kennisgenomen van het ter consultatie voorgelegde Besluit tot wijziging van het Besluit inhoud bestuursverslag in verband met de verplichting voor grote vennootschappen om in het bestuursverslag te rapporteren over de man-vrouwverhouding in de top en subtop en over de streefcijfers ('Consultatiebesluit'). Graag maken wij van de mogelijkheid gebruik daarop te reageren.

 

VNO-NCW onderschrijft het belang van een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Een evenwichtig verdeelde top en subtop is niet alleen maatschappelijk maar ook economisch, juist ook voor de ondernemingen zelf, aantrekkelijk. Een wettelijk verplichte streefcijferregeling voor de (sub)top van het bedrijfsleven kan bijdragen aan een evenwichtiger man-vrouwverhouding. Een passende rapportageverplichting ondersteunt dit doel.

 

Onze kernboodschappen
In de kern is onze reactie op het Consultatiebesluit als volgt:

  1. de mededeling van de vennootschap over, kort gezegd, de streefcijfers kan het beste worden opgenomen in de corporategovernanceverklaring. Vennootschappen krijgen daardoor de mogelijkheid om de informatie over streefcijfers langs elektronische weg openbaar te maken. Dit draagt bij aan de toegankelijkheid van informatie voor gebruikers en aan overzichtelijkheid van het bestuursverslag;
     
  2. de regeling dient op punten verduidelijkt te worden, bijvoorbeeld door op onderdelen de reikwijdte van de bepaling te expliciteren alsmede dat raden van commissarissen van beursvennootschappen zijn uitgezonderd van de streefcijferregeling;
     
  3. er moet aandacht komen voor het in lijn brengen van de nota van toelichting met de wettelijke regeling. Op onderdelen lijkt de nota van toelichting namelijk meer informatie van vennootschappen te verlangen dan zij op grond van art. 2:166, vierde lid, BW verplicht zijn te geven.

Verder merkt VNO-NCW op dat in de nota van toelichting meermaals wordt gesproken van streefcijfer in de vorm van een percentage voor het 'aandeel vrouwen'. Dat is echter niet passend, nu art. 2:166, tweede lid, BW gericht is op een evenwichtige man-vrouwverhouding. Wij verzoeken dan ook de nota van toelichting dienovereenkomstig aan te passen.

 

Voor een nadere toelichting op en uitwerking van bovenstaande kernboodschappen verwijs ik u naar de bijlage bij deze brief.

 

Tot slot
VNO-NCW is van mening dat de opzet van het Besluit inhoud bestuursverslag voor verbetering vatbaar is. Wij geven in overweging dat besluit bij gelegenheid beleidsneutraal om te zetten.

 

Rest ons nog alvast dank uit te spreken voor uw aandacht en aan te geven dat wij tot het geven van een toelichting gaarne bereid zijn.

 

Hoogachtend,

 

Dr. Rob. J. Mulder
Directeur Beleid