Vervolg op programma Beter Aanbesteden, brief aan staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat)

24-09-2020

Geachte mevrouw Keijzer,

 

Voor ondernemers is het inkoopbeleid van de overheid belangrijk: het biedt hun mogelijkheden om producten en diensten aan te bieden. Met ondernemerschap kunnen ze bijdragen aan de publieke doelen, een boterham verdienen en mensen aan het werk houden.

 

Het inkoopproces is ook een belangrijk proces voor overheidsorganisaties zoals gemeenten, maar ook voor provincies, waterschappen en andere aanbestedende diensten. Gemeenten kopen jaarlijks voor meer dan 25 miljard euro in. Van gebouwen, tot adviesdiensten en potloden. Daarbij wordt vaak ingezet op (neven)doelen zoals duurzaamheid, energietransitie en arbeidsparticipatie.

 

De coronacrisis maakt een goed lopend inkoopproces extra urgent: door blijvend opdrachten in de markt te zetten kan de overheid een verdere vraaguitval voorkomen en de economie aan de gang houden. Een goed inkoopproces, op basis van dialoog tussen markt en overheid draagt daaraan bij.

 

Ondanks deze belangen zien we in de praktijk dat gemeenten en bedrijven vele knelpunten en ergernissen ervaren. Bij bedrijven gaat het om zaken als hoge tenderkosten, onduidelijkheid over criteria, clusteren van opdrachten, veelal op laagste prijs inkopen, gebrek aan dialoog met de markt en te veel aandacht voor de juridische kant wat ten koste kan gaan van samenwerking, innovatie en doelmatigheid. Bij gemeenten gaat het om inschrijvingen die niet aansluiten bij de vraag, onvoldoende kennis van de markt bij opdrachtgevers, en onvoldoende besef van de waarde van inkoop als strategisch instrument.

 

VNG, MKB-Nederland en VNO-NCW willen graag aan de slag met EZK en andere partijen om deze knelpunten aan te pakken. We denken dat veel van deze knelpunten verminderd kunnen worden door meer dialoog en kennisuitwisseling. Dat moet leiden tot meer innovatie en samenwerking, lagere transactiekosten en meer onderling vertrouwen, ook wanneer een bedrijf een keer een opdracht niet krijgt.

 

Samen met uw ambtenaren hebben we gewerkt aan een programmavoorstel als vervolg op het traject Beter Aanbesteden. Wij ondersteunen het huidige voorstel voor het vervolg in de vorm van het voorgestelde programma Vervolg Beter Aanbesteden. Om dit programma nu met elkaar ook echt van de grond te krijgen is financiering nodig, ook voor onze organisaties ter ondersteuning van het programma. We hopen dat de besluitvorming hierover spoedig plaatsvindt, zodat het ministerie middelen kan vrijmaken en we met elkaar van start kunnen gaan.

 

Graag bereid tot nadere toelichting.

 

Hoogachtend,

 

J. Vonhof
voorzitter MKB-Nederland
mr. L.K. Geluk
algemeen directeur VNG