Voorstel om meer mensen met arbeidsbeperking aan werk te helpen

27-05-2019

Het wordt voor werkgevers simpeler om mensen met een beperking in dienst te nemen. Werk loont meer voor werknemers. Werkgevers en werkzoekenden vinden elkaar makkelijker. Mensen komen niet alleen aan het werk, maar blijven dat ook. Dit zijn de belangrijkste doelen uit de aanpak 'Het Breed Offensief' van staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken).

 

"Werk is belangrijk voor mensen. Het biedt mensen meer dan alléén inkomen; het biedt kansen op zelfontplooiing, geeft mensen eigenwaarde en zorgt voor sociale contacten", aldus Van Ark. "We hebben iedereen nodig. Hoewel er gelukkig steeds meer mensen met een beperking een baan vinden, staan er ook nu nog veel te veel mensen aan de kant. Dat is economisch onverstandig en ook moreel onacceptabel. Daarom is samen met gemeentenwerkgevers en cliënten gewerkt aan een reeks maatregelen om nog meer mensen met een arbeidsbeperking de mogelijkheid te bieden volwaardig mee te doen. Dit is een belangrijke stap op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt."

 

Voorstellen

Samen met expertgroepen, praktijktafels met gemeenten en werkgevers, ervaringsdeskundigen, cliëntenvertegenwoordigers, vakbonden en het Centraal Planbureau is in de afgelopen maanden gewerkt aan:

- voorstellen om de loonkostensubsidie te verbeteren en te vereenvoudigen;

- meer waarborgen voor ondersteuning op maat om aan het werk te komen en te blijven;

- het wegnemen van knelpunten bij de no-riskpolis bij loonkostensubsidie;

- een analyse van de arbeidsmarkt- en financiële effecten van financiering van de loonkostensubsidie;

- een voorstel om arbeidsinkomen in de participatiewet voor mensen die met loonkostensubsidie werken vrij te laten;

- verbetering van de werkgeversdienstverlening;

- actieplannen in 35 arbeidsmarktregio's voor extra arbeidsbemiddeling voor werkzoekenden.

 

Voor een aantal van deze voorstellen is wetswijziging nodig. Inmiddels staat een wijziging van de Participatiewet open voor internetconsultatie. Het streven is om het wetsvoorstel per juli 2020 in werking te laten treden.

 

Simpel Switchen

Met het project 'Simpel Switchen' wordt het voor mensen makkelijker en veiliger om stappen die ze in hun loopbaan kunnen zetten, ook daadwerkelijk te zetten. Hiermee worden drempels voor mensen om werk te aanvaarden weggenomen en overgangen soepeler, zoals van beschut werk naar regulier werk, van dagbesteding naar beschut werk of van Wajong naar werk. Ook als men een stapje terug moet doen. Een rekentool zorgt ervoor dat mensen beter inzicht krijgen in wat het financieel betekent als ze gaan werken. Ook wordt gewerkt aan manieren waarbij mensen zo min mogelijk last hebben van verrekeningen met de uitkering achteraf.

 

Cijfers

Al deze voorstellen zijn nodig, omdat ongeveer de helft van de mensen met een arbeidsbeperking nog aan de kant staat. Minder dan 10 procent van de werkgevers heeft mensen met een arbeidsbeperking in dienst. Een belangrijk instrument om deze situatie te verbeteren, is de banenafspraak over extra banen in de markt en bij de overheid. Uit de laatste trendrapportage van het UWV blijkt dat de trend voor 2018 positief is: in totaal zijn ruim 53.000 extra banen gerealiseerd.