Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW): stand van zaken 20 maart

20-03-2020

Het kabinet heeft  17 maart 2020 het Noodpakket banen en economie gepresenteerd. Onderdeel van het pakket is de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). De NOW moet nog verder worden uitgewerkt en het is nu nog niet mogelijk om daar een beroep op te doen. Bedoeling is om de NOW zo snel mogelijk open te stellen, waarbij aanvragers een voorschot van de tegemoetkoming ontvangen, met een correctie achteraf op basis van het daadwerkelijke omzetverlies.

Hieronder volgt de informatie over de NOW zoals die op dit moment bekend is. Zodra er meer bekend wordt, zullen wij hierover uiteraard berichten. De hieronder opgenomen informatie zal steeds worden aangepast op grond van nieuwe gegevens. Deze versie is van 20 maart 2020.

 

Omzetverlies in plaats van urenverlies

Anders dan de WTV gaat de NOW uit van omzetverlies: bij een verwacht omzetverlies van ten minste 20% kan bij UWV een tegemoetkoming in de totale loonkosten worden aangevraagd van maximaal 90%.  Bij de loonsom gaat het om zowel vaste werknemers als werknemers met een flexibel contract (waaronder ook oproepkrachten). Ook uitzendbureaus kunnen voor de bij hen in dienst zijnde uitzendkrachten een beroep op de regeling doen.

 

De duur van de tegemoetkoming

De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.  De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).

 

De procedure (voor zover bekend)

UWV verstrekt op basis van de aanvraag een voorschot van in elk geval 80% van het aangevraagde bedrag. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist. Wanner er sprake is van een grote aanvraag moet nog worden vastgesteld. Bij de definitieve vaststelling vindt ook een correctie plaats bij een daling van de loonsom.

De definitieve tegemoetkoming wordt dus achteraf vastgesteld. Daarbij kan sprake zijn van een nabetaling of terugvordering.

 

De positie van de werknemers

De werkgever committeert zich vooraf dat er tijdens de periode van de tegemoetkoming (maximaal 2 x 3 maanden) geen ontslagen zullen plaatsvinden om bedrijfseconomische redenen. De werknemers ontvangen tijdens deze periode hun volledige salaris Anders dan bij de WTV wordt ook geen beroep gedaan op de WW, de regeling staat hier volledig los van. Er worden dus ook geen WW-rechten opgesoupeerd. Werknemers hoeven ook geen aanvragen te doen of te ondersteunen.

 

Wanneer wordt de regeling opengesteld?

Het ministerie van SZW en UWV werken op dit moment met grote inzet om op korte termijn tot een werkbare tegemoetkomingsregeling te komen. UWV staat voor de taak om op korte termijn een uitvoerbare regeling open te stellen.

 

 

Top 3 gestelde vragen

N.B. antwoorden (vanuit SZW) onder uitdrukkelijk voorbehoud van de definitieve regeling

 

Waarom is gekozen voor het criterium 20% omzetverlies in plaats van 20% minder werk. Omzetverlies treedt vaak pas na verloop van tijd op, terwijl veel bedrijven al personeel hebben waarvoor geen werk meer is (of ziek thuis zit).

 

De redenering is dat onder normale omstandigheden de salarissen betaald worden uit de omzet, daarom wordt het een geschikt criterium geacht, daar komt bij dat tijdens de crisismaatregelen in 2008 hebben dit criterium ook is gebruikt. Verder is omzet een financiële variabele die achteraf door een accountant kan worden gecontroleerd; het criterium verlies aan bedrijvigheid (zaten werknemers thuis en verrichtten ze daar al dan niet nog werkzaamheden) is door de accountant achteraf niet controleerbaar.

Het punt dat omzetverlies naijlt/ na kan ijlen (de rekeningen die nu betaald worden, vloeien voort uit de werkzaamheden die we eerder afsloten), worden -deels- ondervangen door de mogelijkheid te bieden de referteperiode voor de omzet niet per se van 1 maart tot 1 juni te laten lopen, maar ondernemers de keuze te geven de startdatum van de referteperiode ook later te laten aanvangen. 

 

Er wordt tot maximaal 90% van de loonsom vergoed. Wat is de staffel die gehanteerd wordt? Wat wordt verstaan onder loonsom?

 

Als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom; Als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom; Als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

Onder de loonsom wordt verstaan de loonkosten inclusief een nog nader te bepalen forfaitaire opslag in verband met pensioenpremie en werkgeversbijdrage ZVW. Vanuit werkgeverszijde is als aandachtspunt meegegeven (compensatie van) het uit te keren vakantiegeld in de maand mei.

 

Uitgangspunt is 20% verwacht omzetverlies voor een periode van 3 maanden. Is dat met als ingangsdatum 1 maart? En wat is/wordt het ijkpunt om het omzetverlies te bepalen?

 

Optie is dat de referteperiode voor het omzetverlies ook later dan 1 maart te laten aanvangen.  Optie voor het ijkpunt is dat het gaat om het omzetverlies gedurende drie maanden, in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Het gaat uiteindelijk om het gemiddelde omzetverlies over drie maanden dat tenminste 20% moet zijn en hoeft dus niet gelijkmatig gespreid te zijn als verwacht omzetverlies

 

Vragen en opmerkingen over de NOW in wording blijven wij graag per mail ontvangen. Deze gebruiken wij ook om in ons overleg met SZW de aandachtspunten voor de regeling onder de aandacht te brengen. Zo zijn wij bijvoorbeeld nog in overleg of de aanvraag ook op het niveau van een werkmaatschappij kan, ipv de holding. Wij streven een snel en eenvoudig uit te voeren regeling na, de realiteit is echter dat, ondanks de ultieme inspanningen die op dit moment verricht worden, de regeling definitief moet worden, het (UWV) loket open moet, tienduizenden aanvragen beoordeeld moeten worden en dan de bevoorschotting van 80% kan plaatsvinden. Dit gaat dus nog vele weken vergen.