Internetconsultatie Wet arbeidsmarkt in balans

16-04-2018

Het moet voor werkgevers aantrekkelijker zijn om mensen in vaste dienst te nemen. Daarom komt minister Koolmees van Sociale Zaken met maatregelen om dat te bereiken. Deze nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is onlangs in internetconsultatie gegaan.

 

Meer zekerheid

De arbeidsmarkt vraagt om onderhoud. Zowel werknemers als werkgevers geven aan dat sommige wetten en regels een soepel werkende arbeidsmarkt in de weg staan. Te veel mensen komen er daardoor niet meer tussen. Zo geeft 70 procent van het groeiende aantal flexwerkers aan een vaste baan te willen. Koolmees wil dat meer werkenden zekerheid krijgen, terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar het nodig is.

 

Maatregelen

De WAB bevat de volgende maatregelen:

- Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden (cumulatiegrond).

- Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd.

- De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.

- Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.

- De proeftijd voor vaste contracten wordt verlengd van twee maanden naar vijf maanden.

- De opeenvolging van tijdelijke contracten (de ketenbepaling) wordt verruimd naar drie jaar.

- De pauze tussen een keten tijdelijke contracten kan per cao te verkort worden van zes naar drie maanden bij terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.

- Er komt een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.

- Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers in dienst, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt.

- Er komen maatregelen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd.

- De werkloosheidspremie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract.

 

De internetconsultatie staat op https://www.internetconsultatie.nl/arbeidsmarkt_in_balans.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Wij zijn ontevreden over het conceptwetsvoorstel. Anders dan in het regeerakkoord is aangekondigd, wordt het werkgeverschap hiermee niet aantrekkelijker. Alle vormen van tijdelijke arbeid worden duurder en onhanteerbaar in sectoren die hier afhankelijk van zijn. 
De voorstellen voor het ontslagrecht dreigen geen echte oplossing te bieden. De pluspunten voor werkgevers, zoals de combinatiegrond bij ontslag, worden niet goed genoeg uitgewerkt. De verlenging van de ketenbepaling van tijdelijke contracten naar drie jaar heeft te weinig om het lijf wanneer tijdelijke contracten duur en niet goed toepasbaar worden gemaakt.
De plannen grijpen direct negatief in op veel sectoren waar seizoens- en piekwerk een inherent onderdeel vormen van het werk. De voorgestelde premiedifferentiatie WW zorgt er bijvoorbeeld voor dat de loonkosten van onder andere tijdelijke en oproepkrachten fors duurder worden. Het recht op transitievergoeding vanaf dag één komt daar nog eens bij. Ook de beperkte mogelijkheid voor oproepcontracten zal sectoren als horeca, detailhandel en landbouw treffen. De inperking van payrolling gaat bovendien verder dan voorzien. De ruimte voor tijdelijke arbeidsrelaties wordt zo verder dichtgeschroeid.
Kortom: de voorgestelde maatregelen sluiten niet aan bij de ontwikkeling van de economie en de arbeidsmarkt. Het vaste contract wordt te veel als uitgangspunt gezien, terwijl het in de huidige dynamiek en globalisering juist voor de hand ligt dat ook andere vormen van contracten en overeenkomsten worden afgesloten.