GL wil gemeente laten beslissen over voorbereidingsprocedure

04-03-2019

Tweede Kamerlid Smeulders (GL) stelt een amendement voor een regeling voor waarmee het bevoegd gezag zelfstandig kan besluiten om afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toe te passen op de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

 

De mogelijkheid wordt beperkt tot activiteiten die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben op de leefomgeving, waartegen naar verwachting verschillende belanghebbenden bedenkingen hebben en als uit de aanvraag blijkt dat die belanghebbenden niet of onvoldoende zijn betrokken. Voordat het bevoegd gezag gebruikmaakt van deze mogelijkheid, stelt het de aanvrager in de gelegenheid zijn zienswijze daarover naar voren te brengen.

 

Openbare voorbereidingsprocedure

In de Omgevingswet is nu opgenomen dat bij deze voorbereiding de reguliere procedure van acht weken het uitgangspunt is. Het bevoegd gezag heeft geen zelfstandige bevoegdheid om de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 26 weken alsnog eenzijdig toe te passen.

 

Voor een beperkt aantal activiteiten wordt die voorbereidingsprocedure wel voorgeschreven, namelijk bij activiteiten waarvoor het op grond van internationaalrechtelijke of Europeesrechtelijke verplichtingen noodzakelijk is dat in de voorbereidingsprocedure een geformaliseerde mogelijkheid is opgenomen dat eenieder een zienswijze kan indienen.

 

Grootschalige projecten

Er kunnen volgens Smeulders echter omstandigheden zijn waarin de uniforme openbare voorbereidingsprocedure voordelen biedt, bijvoorbeeld bij een grootschalig project waarvoor een complexe afweging is vereist en waarbij het op voorhand vast staat dat meerdere belanghebbenden bedenkingen hebben. In het wetsvoorstel is, in lijn met de motie van het lid Meijer, voorgesteld dat voor die gevallen op verzoek of met instemming van de aanvrager afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt toegepast. De Kamer stemt op 5 maart over het amendement.

Commentaar VNO-NCW en MKB-Nederland
Het amendement maakt een goede kans te worden aangenomen en past in ons beleid.

Lees meer over