Corona & financiering: TVL, BMKB

De coronacrisis leidt voor veel bedrijven tot liquiditeitsproblemen. Bijvoorbeeld bij ondernemers die getroffen worden door corona maatregelen van de overheid zoals de sluiting van onder meer de horeca, kapperszaken en schoonheidssalons, of bij bedrijven die getroffen worden door vraaguitval of toeleveringsproblemen. Nieuwe maatregelen om de toegang van ondernemingen tot (nood)kredieten te verruimen zijn daarom onderdeel van het noodpakket van de overheid. De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is inmiddels vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Onlangs is bekend gemaakt dat er nieuwe TVL-periode bijkomt: TVL Q4 2021. Er komt ook aanvullende steun voor evenementen die door het aangekondigde verbod niet kunnen doorgaan. Daarnaast komt er steun voor de landbouwsector, de culturele sector en de sportsector. 
  

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is de opvolger van de TOGS en is bedoeld voor ondernemers in specifieke branches die het meest geraakt zijn voor de maatregelen tegen coronavirus, daardoor veel omzet verliezen en in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Onder vaste lasten worden verstaan: kosten voor huur, pacht en onderhoud. Loonkosten en variabele kosten vallen niet onder de vaste lasten. Voor de bepaling van de vaste lasten, worden branchegegevens van het CBS gebruikt. De werkelijke vaste lasten hoeven niet te worden opgegeven.

 

Wie kunnen gebruik maken van de TVL?

Bijna alle ondernemers met een omzetverlies van 30 procent komen in aanmerking voor de TVL (uitzonderingen zijn oa krediet- en financiële instellingen). De TVL wordt steeds aangevraagd voor een periode van 3 maanden. Voor iedere periode moet een nieuwe aanvraag worden gedaan. Voor meer informatie over de voorwaarden kunt u terecht op de site van RVO

 

Accountantsproduct nodig bij aanvragen van 125.000 euro en meer

Ondernemers die een aanvraag doen voor een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van 125.000 euro of meer hebben hiervoor een zogenoemd accountantsproduct nodig. Dit accountantsproduct bevestigt dat de opgegeven omzet van de onderneming klopt en dat de TVL-aanvraag aan de subsidievoorwaarden voldoet. Ook wordt gecontroleerd of de gehele onderneming (inclusief eventueel verbonden ondernemingen binnen hetzelfde concern) niet boven het maximale steunbedrag uitkomt.

De verplichting om een accountantsproduct aan te leveren geldt voor grote ondernemingen bij TVL Q1 2021. Vanaf TVL Q2 2021 geldt het voor zowel grote ondernemingen als mkb-bedrijven. Ondernemers kunnen het accountantsproduct sinds 14 juli laten invullen door hun accountant.

Meer informatie over goedgekeurde accountantsproducten vindt u hier en meer informatie over de voor accountants geldende protocollen voor deze producten vindt u hier.

 

Wat zijn de voorwaarden voor TVL Q4 2021?

 

  • De omzetverliesdrempel van de TVL is in het vierde kwartaal van 2021 eenmalig verlaagd van 30% naar 20%. LET WEL Deze wijziging van TVL Q4 2021 zal nog door de Europese Commissie moeten worden goedgekeurd. De regeling staat reeds open voor aanvragen; ondernemingen kunnen hun aanvragen gewoon indienen. Ondernemers met omzetverlies tussen de 20% en 30% kunnen pas een goedkeuring van RVO op hun aanvraag krijgen als de Europese Commissie de regeling goedkeurt.
  • Voor TVL Q4 2021 kunnen ondernemers kiezen uit twee referentiekwartalen: het 4e kwartaal van 2019 (Q4 2019) of het 1e kwartaal van 2020 (Q1 2020).
  • Ondernemers hoeven niet eerder TVL aangevraagd te hebben.
  • De TVL-subsidie wordt berekend aan de hand van het omzetverlies, het percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage 100%. Als u 100% omzetverlies heeft, ontvangt u 100% van uw vaste lasten als tegemoetkoming. Let op: het gaat om uw berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste lasten.
  • Bijna alle bedrijven in Nederland die aan de voorwaarden voldoen, kunnen TVL Q4 2021 aanvragen.
  • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is € 1.500.
  • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb bedrijven).
  • Aanvragen kan alleen met eHerkenning vanaf niveau 3 of DigiD

Meer info vindt u hier: Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

  

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de versoepeling van de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Met de maatregelen kunnen mkb-bedrijven makkelijker geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De ondernemingsorganisaties drongen aan op deze maatregel om te voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Inmiddels is de verruiming van de BKMB-regeling ook opengesteld voor een bredere groep van non-bancaire financiers. 

 

Voorwaarden versoepeld

Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier - met name banken - niet genoeg zekerheden kan bieden. Financiers kunnen daardoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen waardoor meer mkb-bedrijven meer geld kunnen lenen dan ze anders op basis van het onderpand zouden krijgen. Binnen de huidige regeling staat de overheid borg voor 50 procent van het geleende bedrag, maar dat percentage wordt nu verhoogd naar 75 procent. Ook een aantal andere voorwaarden in de BMKB worden versoepeld. De regeling loopt nog door tot 1 april 2021. Op Ondernemersplein en bij de RVO staat meer informatie over de BMKB.

 

 

 

Krediet voor startups

Startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven hebben vaak geen bankrelatie. Daarom heeft het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gevraagd kredieten te gaan verstrekken aan deze groep. Daar is in eerste instantie 100 miljoen euro voor beschikbaar. 

 

De Corona Overbruggingslening (COL) voor startups en scale-ups krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.

 

Aandacht voor kleinere kredieten

De corona maatregelen vallen of staan wel bij snelle in- en uitvoering. We zien dat alle partijen daar keihard aan werken. Zo zijn bij de banken nu aparte BMKB-C loketten geopend. Hier kunt u de verschillende loketten zien. De BMKB-C wordt verlengd tot 1 april 2021. VNO-NCW en MKB-Nederland blijven permanent in overleg met EZK en de banken over de wijze waarop de BMKB wordt geïmplementeerd en de kredieten snel landen bij de ondernemer. Kleinere kredieten vragen daarbij extra aandacht. Daarvoor is inmiddels de Klein Krediet Coronaregeling geopend. 

Ook zou gekeken moeten worden of de MKB-toets voor de BMKB niet belemmerend werkt voor allerlei ondernemingen die in een holdingstructuur opereren. Tot slot wordt zijn voor land- en tuinbouwbedrijven in liquiditeitsproblemen de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) tijdelijk verruimd. Vragen en antwoorden over de BMKB vindt u op deze pagina van de Rijksoverheid over de Borgstellingen MKB-kredieten

Bekijk onze webinar over de BMKB-C.

 

Qredits en GO-regeling

Verder wordt Qredits, dat op de Nederlandse markt een unieke positie heeft als verstrekker van microkredieten, in staat gesteld om de door de coronaproblematiek geraakte ondernemingen te ondersteunen. De resterende middelen uit de subsidie aan Qredits uit het eerste noodpakket worden ingezet voor aanvullend uitstel van de aflossingsverplichting met rentekorting van zes maanden voor ondernemers in het bestaande klantenbestand voor wie dit noodzakelijk is. Veelgestelde vragen vindt u op deze pagina van de Rijksoverheid over Qredits.

 

GO-faciliteit per onderneming verhoogd

Ook zet het kabinet de GO-regeling in om ook middelgrote en grote bedrijven te ondersteunen die  problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. Het garantiebudget wordt daarvoor verhoogd van 400 miljoen tot 10 miljard euro (waarbij een maximum garantiepercentage van 90 procent geldt voor het mkb en van 80 procent voor het grootbedrijf) en de maximale GO-faciliteit per onderneming wordt substantieel verhoogd van 50 miljoen naar 150 miljoen euro. Het gaat hier om een zeer risicovolle vorm van overbruggingsfinanciering. Wij pleiten ervoor de voortoets van RVO of versneld of achteraf uit te voeren. Ook zou zoveel mogelijk met bevoorschotting gewerkt moeten worden. Vragen en antwoorden over de GO-regeling vindt u ook op deze pagina over de Garantie Ondernemersfinanciering van de Rijksoverheid. De GO-C-regeling wordt verlengd tot 31 december 2020.

Bekijk ook de pagina www.coronacalculator.nl 

  

Wat is in het algemeen de aanpak van VNO-NCW en MKB-Nederland als het gaat om de coronacrisis?

De corona-aanpak van het kabinet is erop gericht om de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen te beschermen. Tegelijkertijd wil het kabinet de economie zo min mogelijk schaden. VNO-NCW en MKB-Nederland steunen deze uitgangspunten en zijn voortdurend in overleg met het kabinet over de beste aanpak.

 

Meepraten over maatregelen

Door onze contacten met de overheid, zorgen we ervoor dat we meepraten over de maatregelen. De nauwe samenwerking tussen de overheid, de ondernemingsorganisaties en de vakbeweging heeft al drie omvangrijke en waardevolle steunpakketten opgeleverd, met maatregelen zoals de NOW, de TOZO en de TVL, met belastinguitstel en met financieringsregelingen. Deze regelingen zijn niet perfect en daarom dragen we voortdurend suggesties aan bij de overheid tot verbetering. Veel daarvan zijn ook daadwerkelijk overgenomen.

 

Basisregels en protocollen

Het coronavirus is een nieuw virus waartegen in het verleden nog geen resistentie is opgebouwd. Om te voorkomen dat téveel mensen tegelijk opgenomen worden in het ziekenhuis, moet het virus zoveel mogelijk teruggedrongen worden. Daarvoor gelden een aantal basisregels voor iedereen, die ieder voor zich de verspreiding van het virus enigszins tegengaan. Hoe beter dat lukt, hoe minder ingrijpend de maatregelen zijn die moeten worden genomen. Daarom steunen VNO-NCW en MKB-Nederland deze basisregels en werken we samen met brancheorganisaties en de overheid om deze verder uit te werken in protocollen.

 

 

Investerend uit de crisis

Daarnaast willen we voorkomen dat de economie nog jarenlang last houdt van deze pandemie. Alleen door bedrijven de ruimte te geven om weer te investeren in de toekomst, bijvoorbeeld met de door ons voorgestelde baangerelateerde investeringskorting, creëren we nieuwe kansen en nieuwe werkgelegenheid. De overheid gaat ook zelf bijdragen door geld beschikbaar te stellen voor grootschalige projecten die Nederland klaarstomen voor de toekomst. Dit doet het kabinet onder meer met het Groeifonds. Investerend de crisis uit is daarom het motto van VNO-NCW en MKB-Nederland en inmiddels ook van het kabinet.

 

Beleid kritisch volgen

Ook in de komende maanden zullen VNO-NCW en MKB-Nederland de politieke discussie, alle nieuwe overheidsmaatregelen en wetgeving en de ontwikkelingen rond het testbeleid kritisch blijven volgen. Juist omdat de ontwikkelingen zo snel gaan en er vaak snel gehandeld moet worden, blijven we zowel voor als achter de schermen in gesprek.

 

Overzicht informatie en Q&A's

Op deze overzichtspagina vindt u alle informatiebronnen van de overheid en kennispartners over corona. Ga voor een overzicht van alle vragen en antwoorden over de aanvullende maatregelen van 28 september naar onze Q&A-pagina.

Lees meer
Meer informatie
25-07-2022
Weekbulletin
13-01-2022
Weekbulletin
Boekje
Ondernemen voor brede welvaart
23-03-2021
Ondernemersagenda voor herstel en groei
Om onze Agenda 2030 te kunnen realiseren, moeten we de realiteit van vandaag onder ogen zien: ondernemers moeten door de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog zien te komen en daarvan herstellen. Wat daarvoor nodig is, komt aan de orde in onze nieuwe Ondernemersagenda voor herstel en groei.