Resultaten van de EU Top van eind juni

11-07-2018

Op de EU top van 28 en 29 juni zijn over een aantal onderwerpen besluiten genomen.

 

Migratie

De voorzitter van de Europese Raad, Tusk, zei in zijn slotpresentatie dat het te vroeg was om op migratie van een succes te spreken. Maar het EU beleid op migratie begint wel te schuiven en er zijn opties besproken om de ‘Dublin afspraken’ die nu het migratiebeleid regelen te herzien. Er is gesproken over een alomvattende aanpak: bewaking van de externe grens, externe actie buiten de grens en een aanpak binnen de EU. De EU geeft daarmee een signaal af dat zij niet langer open is voor onbeperkte migratie. De Commissie moet snel de mogelijkheid van ‘regional disembarcation platforms’ RDP gaan onderzoeken. RDP zijn opvangcentra in Noord Afrika waar opgepikte vluchtelingen naar toe gebracht zullen worden om asielzoekers te scheiden van andere vluchtelingen. Daarnaast moeten er in de EU, in de landen die dat willen, ‘controlled centres’ komen waar vluchtelingen een fast track proces van screening (asielzoeker of niet) doorlopen. Er vindt echter geen verplichte herverdeling van vluchtelingen plaats. Een eenzijdige aanpak van migratie door lidstaten is afgewezen.

 

In het kader van de bestrijding van grondoorzaken van migratie wordt ook de samenwerking met Afrika versterkt en bijgedragen aan sociaaleconomische ontwikkeling volgens de Agenda – 2060 van de Afrikaanse Unie. Er komt een nieuw raamwerk voor private investeringen; er gaat 500 mln van het European Development Fund naar het Trust Fund voor Afrika; het EU External Investment Plan voor 44 mrd (+ multiplier) voor Afrika opleveren. Ook in de nieuwe meerjarenbegroting moet meer geld komen voor management van externe migratie. De Commissie zal met wetgevingsvoorstellen komen voor een EU terugkeerbeleid.

 

Veiligheid en defensie

De Top heeft ook het belang van meer strategische autonomie benadrukt en het hele lopende programma (defensie-investeringen, capaciteitenontwikkeling en operationele gereedheid) besproken. Het Defence Industrial Development Programme moet snel worden ingevuld. Dat is ook voor onze bedrijven van belang.

 

Banen, groei en concurrentiekracht

De Top heeft onder deze kop de aanpak van belastingontwijking (liefst via de OESO) en de noodzaak om het belastingsysteem aan te passen aan de digitale tijd besproken. Zij draagt de Commissie ook op het werk aan de voorstellen voor een digitale belasting voort te zetten.

De Top heeft verder vijf concrete voorstellen gedaan om de WTO te hervormen (o.a. nieuwe regels voor industriesubsidies, intellectuele eigendom en gedwongen technologieoverdracht) en zo de handelspolitieke onrust tot bedaren te brengen. Zij wil verder de screening van buitenlandse investeringen op gevolgen voor de nationale veiligheid snel tot stand brengen.

 

Innovatie en digitalisering

De Top wil een sterker innovatie-systeem in de EU. De voorstellen voor de Digitale Interne Markt moeten in mei 2019 zijn afgerond. De Commissie moet werken aan een coördinatieplan voor Kunstmatige Intelligentie en een nieuw pilot initiatief nemen voor doorbraakinnovaties.

 

Voor originele teksten van conclusies en verklaringen zie bron.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.