Verbeterpunten in het tweede noodpakket, brief aan de Tweede Kamer

30-06-2020

Geachte dames en heren,

 

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief dat er recent door het kabinet een aantal SBI-codes zijn toegevoegd aan de TOGS-regeling en dat de nieuwe TVL-regeling is geïntroduceerd. Toch kan er geen misverstand over bestaan dat vele ondernemers het nog steeds erg zwaar hebben, ondanks dat ze soms al weer geheel of gedeeltelijk actief kunnen zijn door de versoepelingen. Ondernemers zien hun eigen vermogen interen en kunnen maar heel beperkt omzet draaien en dat vaak nog tegen hogere kosten. Dit zet een enorme druk op de kurk van onze economie, het mkb.

 

De verlenging van het steunpakket is zonder meer goed, maar het is wel van belang dit beter passend te maken voor ondernemers, omdat anders nog steeds grote groepen mkb-ondernemers niet of nauwelijks geholpen zijn. Met name de compensatie van de vaste lasten schiet tekort. We vragen bij de TK aandacht voor vier zaken, waar wij hieronder kort bij stilstaan.

 

1. Schrijnende gevallen door missende SBI-codes

We hebben omtrent de TOGS-regeling al veel gedoe gehad over ‘missende’ SBI-codes. Het toekennen van steun op basis van deze codes leidt tot niet uit te leggen verschillen en schrijnende gevallen. De Tweede Kamer heeft hier aandacht voor gevraagd, wat gelukkig tot een aantal aanpassingen heeft geleid, maar helaas nog onvoldoende om alle schrijnende gevallen op te lossen. De situatie is inmiddels penibeler geworden. We hebben het hier over diverse sectoren, om maar een aantal voorbeelden te noemen:

 

Toeleveranciers van de evenementensector (zeer divers)   Vergunningprocedures nieuwe evenementen gaan 6-8 weken duren (is ons mondeling medegedeeld).
Private onderwijsinstituten
mbo/hbo/trainingen
Tot voor kort gedeeltelijk gesloten i.v.m. verbod op samenkomsten.
Ook ligt het onderwijs in de zomer stil.
Transport Wegvervoer van sierteelt, de automotive-industrie en de chemische industrie (stilleggingen in het buitenland) en transport voor de vrijetijdsindustrie.
Binnenvaartvracht Enorme daling ladingvolumes (o.m. door sluiting fabrieken buitenland door de lockdown daar).
Ballonvaart Kan niet open want max. 2 personen in een mandje, ondanks dat protocol mondkapje voorschrijft.

 

Het gaat dus om (sub-)sectoren die door overheidsmaatregelen zijn stilgelegd of erg zijn beperkt in hun ondernemerschap, maar niet met hun SBI-code worden toegevoegd aan de TOGS / TVL-lijst. Tandartsen staan daar bijvoorbeeld wel op en die zijn toch alweer een tijd operationeel.

 

Aan deze groepen ondernemers is het niet uit te leggen dat zij nog steeds buiten de boot vallen. Hoe moeten wij aan een commerciële ballonvaarder uitleggen dat een tandarts wel recht kan hebben op de vaste lastenvergoeding en hij of zij niet? (Overigens is het onbegrijpelijk dat deze branche nog steeds gesloten is, want mondkapjes, triage en traceerbaarheid is al lang geregeld in hun protocol.) In de bijlage vindt u een uitgebreidere lijst SBI-codes waar het om gaat. De lijst lijkt daarmee een tamelijk willekeurig karakter te hebben.

 

De essentie zou wat ons betreft moeten zijn dat ondernemers die sterk omzetverlies hebben door de crisis in gelijke mate gecompenseerd moeten worden. Dat is in de NOW ook het geval. Omdat de ondernemer in de TVL (in tegenstelling tot de TOGS) nu ook zijn omzetverlies moet aantonen, is het bovendien ook goed controleerbaar.

 

Als sectoren hard getroffen worden door overheidsmaatregelen, is het simpelweg onrechtvaardig om ze geen recht op de TVL te geven. Belangrijker is dat de TVL voor deze bedrijven een verschil kan maken tussen faillissement en overleven. Dat heeft vaak ook een sterke doorwerking in de keten. Zo is er in Nederland maar een handjevol bedrijven die tijdelijke sanitaire en watervoorzieningen op evenementen kunnen aanleggen (op een veilige manier). Als die ondernemingen omvallen, komen alle evenementen en festivals in de buitenlucht in de problemen en gaan in de kern gezonde bedrijven verloren.

 

De discussie over SBI-codes is taai, maar ik roep u toch op deze door de overheid zwaar getroffen branches en bedrijven het recht op TVL te verlenen, zeker nu er ruim 800 miljoen euro aan TOGS-gelden ook niet is aangevraagd en ruimte is. Dit kan door het uitbreiden van de lijst met SBI-codes of het vormen van een generiek luik waar ondernemers die een andere SBI-code hebben zich wel kunnen melden wanneer ze door Corona 30% of meer omzetverlies hebben.

 

2. TVL voor midden- en familiebedrijven

Ook vragen we aandacht voor de kapitaalintensieve midden- en familiebedrijven, die hard getroffen zijn door de overheidsmaatregelen van de afgelopen maanden. Voor hen is de TVL en het maximumbedrag nog altijd een druppel op de gloeiende plaat door hoge lasten voor onderhoudscontracten, leasecontracten, huur en andere hoge vaste kosten. In de brief van het kabinet over de TVL staat aangegeven dat er aandacht komt voor deze categorie. Dit kan echter niet wachten tot 1 oktober maar vraagt om een gezamenlijk publiek -privaat overleg met de betreffende sectoren en bedrijven. We roepen de Tweede Kamer op aan de Staatssecretaris van EZK te vragen nog voor de zomer met VNO-NCW en MKB-Nederland een dergelijke aanpak op te tuigen om te bezien wat er mogelijk is om meer te doen.

 

3. De NOW en seizoensgebonden bedrijven

VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten er verder voor om extra maatregelen voor seizoenbedrijven op te nemen in de NOW 2.0-regeling. Voorstel voor aanpassing is dat wil seizoenswerk substantiëler door de NOW ondersteund worden een verschuiving naar de maand april (of mei) noodzakelijk is als de maand van de referentie loonsom.

 

Verder wordt een wijziging in de gehanteerde systematiek over het omzetverlies (de formule 2019/4 voor de NOW 1.0 en 2019/3 voor de NOW 2.0) noodzakelijk geacht omdat deze nadelig uitpakt voor seizoenbedrijven omdat zij geen gelijkmatig gespreide omzet over het hele jaar hebben. Derhalve wordt aanpassing voorgesteld waarbij de periode van het verwachte omzetverlies vergeleken kan worden met dezelfde periode over 2019.

 

Een alternatieve oplossing die recht doet aan de motie Tielen en Palland (35 430 nr. 10) is het volgende. De basis van de NOW-regeling blijft hetzelfde, maar dan met een extra eindafrekening, gebaseerd op het omzetverlies over heel 2020 ten opzichte van de omzet over heel 2019. Dit vergt wel een vervolg NOW (3.0) regeling tot aan 2021. Deze oplossing is uitvoerbaar en fraudebestendigheid en houdt het generieke karakter van de NOW-regeling in stand. De toeristische sector was een zeer gezonde sector voor het coronatijdperk, die pas net goed opgestart is, en waar bedrijven hun mensen willen vasthouden.

 

4. TVL/TOGS tellen mee als omzet

In de huidige opzet van de NOW-regeling tellen de TOGS en TVL mee als omzet. Zo kannibaliseren deze tegemoetkomingen op andere regelingen en beperken ze daarmee (substantieel) de effectiviteit van die regelingen.

 

Tot slot
Met deze beperkte aanpassingen die wij hiervoor voorstellen zullen veel groepen bedrijven geholpen zijn en dempen we de economische schade qua bedrijvigheid en baanverlies. Graag lichten wij e.e.a. toe mocht u nog vragen hebben. Ook koppelen we u graag aan ondernemers die u in detail uitleggen waar hier precies misgaat.

 

Met vriendelijke groet,

 

Hans de Boer
Voorzitter VNO-NCW
Jacco Vonhof
Voorzitter MKB-Nederland

 

 

Bijlage: overzicht van de SBI-codes