Tweede incidentele suppletoire begroting inz. noodpakket banen en economie, brief aan de VC voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer

12-05-2020

Geachte dames en heren,

 

Bij de start van de coronacrisis heeft het kabinet in heel korte tijd de TOGS-regeling neergezet: een tegemoetkoming in de vaste lasten van 4.000 euro die ondernemers dragen, terwijl hun omzet is gekelderd. Vele ondernemers hebben inmiddels ook dit bedrag op hun bankrekening staan en dat is een mooi resultaat. We zijn ook verheugd dat het kabinet de TOGS-regeling diverse malen heeft uitgebreid, naar meer sectoren en ook voor bedrijven die mede op basis van hun geregistreerde nevenactiviteiten en omschrijving van hun bedrijfsactiviteit in aanmerking kunnen komen voor de regeling.

 

Toch zien we nog twee belangrijke problemen met de huidige regeling die ons inziens gerepareerd moeten worden:

  1. Onbegrip bij keuze van bedrijven en sectoren
    De systematiek van SBI-codes leidt weliswaar tot snelle en geautomatiseerde verwerking van aanvragen, het leidt ook tot onbegrip in de keuze van sectoren die wel of niet in aanmerking komen. We krijgen ondanks de verruiming van de regeling nog vele schrijnende voorbeelden binnen van kleine bedrijven die buiten de boot vallen en waar een bedrag van 4.000 euro een groot verschil maakt. In de bijlage geven we een aantal voorbeelden van sectoren die wat ons betreft alsnog in deze regeling een plek moeten krijgen.

We verzoeken u er bij het kabinet op aan te dringen om de huidige TOGS-regeling verder uit te breiden naar sectoren die nu buiten de boot vallen, maar wel forse omzetdaling zien en vaste lasten moeten dragen. Zie hiervoor de bijlage bij deze brief.
 

  1. Bedrag van 4.000 euro sluit niet aan op praktijk
    Veel bedrijven hebben hoge omzetderving terwijl vaste lasten doorlopen, die niet gedekt worden met deze regeling; 4.000 euro voor een periode van 3 maanden is voor veel bedrijven fijn, maar tegelijk een druppel op de gloeiende plaat. Hoge doorlopende kosten voor ondernemers worden nu gedekt door verliezen van de ondernemer of door opbouw van schuld bij belastingdienst of andere partijen. Dat is niet langer vol te houden, zeker niet nu het ernaar uitziet dat diverse sectoren nog langer te maken krijgen met groot omzetverlies. Daarom zal bij "pakket 2" een regeling getroffen moeten worden die met meer maatwerk voorziet in de ondersteuning van ondernemers, voor doorlopende lasten naast de personeelslasten waar de NOW voor is.

We verzoeken u er bij het kabinet op aan te dringen om in "pakket 2" tot nieuwe maatregelen te komen, waarbij nauwer wordt aangesloten op het werkelijke omzetverlies en de doorlopende lasten voor ondernemers, waarbij de knelpunten bij de TOGS voorkomen worden.

 

We verzoeken u deze punten in te brengen bij het overleg dat u met minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer heeft over de aanvullende begroting onderwerp op 18 mei a.s.

 

Een afschrift van deze brief is tevens verzonden aan minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer.

 

Graag zijn we bereid tot nadere toelichting,

 

Hoogachtend,

 

J. Vonhof
voorzitter MKB-Nederland