Reactie VNO-NCW/MKB-Nederland, samen met AWVN, op de internetconsultatie over 'Wet arbeidsmarkt in balans'

07-05-2018

Kritiek op hoofdlijnen vanuit VNO-NCW/MKB-Nederland

Het conceptwetsvoorstel heeft dus als ultiem doel dat het voor werkgevers aantrekkelijker moet worden gemaakt om een vast contract aan te bieden zodat er voor werkenden meer perspectief op zekerheid ontstaat.

 

VNO-NCW/MKB-Nederland tekenen hierbij aan dat aanpassing van wet en regelgeving hier zeker toe kan bijdragen (ook in breder verband waar het gaat om het verminderen van werkgeversrisico’s, bijvoorbeeld ten aanzien van loondoorbetaling bij ziekte), maar anderzijds dus gewaakt moet worden voor het tot 'heilige  graal' verklaren van het vaste contract, omdat economie en arbeidsmarkt een steeds grotere diversiteit vragen.

 

De uitwerking van de voorstellen in het conceptwetsvoorstel beschouwen VNO-NCW/ MKB-Nederland als onevenwichtig, omdat de beoogde plussen in het totaalpakket vanuit werkgeversoptiek ‘verschralen’ en de minnen in het pakket zich ‘uitvergroten’. Zo is het ten aanzien van de voorgestelde cumulatiegrond in het ontslagrecht niet eenduidig of ontbinding ook daadwerkelijk in alle gevallen, waarin van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren, mogelijk wordt. Tegelijkertijd wordt de transitievergoeding daarbij verhoogd (tot maximaal factor 1,5), wat het risico van een nieuwe norm in zich draagt. Daarnaast wordt de ruimte ten aanzien van flexibele arbeidsrelaties, waarvan het belang in het Regeerakkoord onderschreven wordt, gelet op realiteit en noodzaak van dynamiek in economie en op de arbeidsmarkt, ‘dichtgeschroeid’. Dit door onder meer nulurencontracten na een bepaalde duur de facto onmogelijk te maken en de ontzorgende rol van payroll aan te tasten. Verder zorgen de voorgestelde premiedifferentiatie WW en het recht op transitievergoeding vanaf dag 1 voor een cumulatie van kostenstijging voor flexcontracten en seizoenswerk. Dat raakt de bedrijfsvoering van veel sectoren.

 

VNO-NCW/MKB-Nederland dringen dan ook in dat kader aan op aanpassing van de nu voorliggende voorstellen op het vlak van de premiedifferentiatie WW, het recht op transitievergoeding vanaf dag 1 en de voorstellen met betrekking tot de oproepovereenkomsten en payrolling.

 

Zie de download voor de volledige brief.