Belastingpakket 2018, brief aan de VC voor Financiën uit de Eerste Kamer der Staten-Generaal

01-12-2017

Hoogedelgestrenge dames en heren,

 

Met betrekking tot het bij uw Kamer aanhangige Belastingplan 2018 c.a. vragen wij graag uw aandacht voor twee daarin opgenomen wetswijzigingen die tot praktische en juridische knelpunten leiden.

 

Het gaat om het voorstel tot aanscherping van de definitie van geneesmiddelen in de omzetbelasting (strijdigheid met het beginsel van fiscale neutraliteit en het ontbreken van een overgangsregeling) en het voorstel tot uitbreiding van de mededelingsplicht met betrekking tot bodemzaken (rechtsonzekerheid/overkill voor het MKB). De knelpunten worden in de bijlage toegelicht.

 

Wij verzoeken u onze reactie bij uw oordeelsvorming over de voorstellen te betrekken.

 

Een kopie van deze brief met bijlage is vandaag naar de Staatssecretaris van Financiën gezonden.

 

Hoogachtend,

J.M. Lammers

Directeur Economische Zaken

 

Zie de Download voor de bijlage.