Strategische Commissie betere regelgeving bedrijven

01-04-2019

De Strategische commissie betere regelgeving bedrijven, onder leiding van de oud-voorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen, adviseert het kabinet over knelpunten voor mkb-ondernemers in bestaande regelgeving. 

 

De Commissie wil de komende jaren door samenwerking met de regelgevers en bedrijven een merkbaar verschil maken.

 

Voorwaarde

Een knelpunt moet in meerdere sectoren spelen, te veel tijd kosten of onnodige andere kosten met zich meebrengen, een ervaren last zijn en of het bedrijfsleven storen. Ondernemers kunnen knelpunten melden (zie onderaan deze pagina).

 

Samenstelling van de commissie

De commissie heeft een onafhankelijk voorzitter. De leden van het bedrijfsleven zijn ondernemers. Hiernaast wordt de commissie bijgestaan door een aantal experts van de overheid. 

 • Michaël van Straalen - voorzitter
 • Mirjam Bink - Lid (sector dienstverlening)
 • Kees Romijn - Lid (sector agrarisch)
 • Tjeuvo Verhoeven - Lid (sector metaalindustrie)
 • Maurice Crusio - Lid (sector kappers)
 • Jan Poels - Lid (sector sierbloemen)
 • Vacature

Verbonden aan de commissie als expert:

 • Focco Vijselaar Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Jan van den Bos, Inspecteur-Generaal voor de Inspectie Leefomgeving en Transport en voorzitter van de Inspectieraad
 • Gert Jan Buitendijk, Directeur-Generaal Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Theo Weterings, burgemeester gemeente Tilburg.

tekst gaat door onder de foto

 

De Commissie is opgericht in november 2018 en zal vier jaar bestaan.

VNO-NCW en MKB-Nederland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vormen samen het secretariaat van de Commissie.

 

Adviescollege Toetsing Regeldruk

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) is aangesteld om voorgenomen wet- en regelgeving te toetsen op regeldruk. ATR is de opvolger van Actal en kan zelfstandig adviseren over alternatieve en regelluwe opties voor aangekondigde wet- en regelgeving. Door deze rol aan het begin van het wetgevingsproces heeft ATR de mogelijkheid om onnodige regeldruk te voorkomen. Indien van toepassing bekijkt ATR of de MKB-toets heeft plaatsgevonden en of deze op adequate wijze is verwerkt.

 

De MKB-Toets

In het streven naar merkbare regeldrukvermindering werkt het kabinet nauw samen met ondernemers bij het aanpakken van knelpunten en bij het ontwikkelen van nieuwe wet- en regelgeving. Via de door MKB-Nederland ontwikkelde MKB-Toets krijgen groepen van individuele ondernemers de mogelijkheid om al in het voortraject van wetgeving met departementen mee te denken over de werkbaarheid en uitvoerbaarheid van nieuwe wet- en regelgeving. Door vooraf de praktijk van ondernemers goed te betrekken moet regeldruk worden voorkomen.

 

Strategische commissie betere regelgeving

Anders dan bij de MKB-Toets of het werk van het ATR, pakt de Strategische commissie juist bestaande wet- en regelgeving aan.

 

 

Werkterrein

Zoals boven gezegd: een knelpunt waarover de Commissie zich buigt moet in meerdere sectoren spelen, een ondernemer te veel tijd kosten of onnodige andere kosten met zich meebrengen, een ervaren last zijn en of het bedrijfsleven storen. Dit kan gaan om:

 • knellende inhoudelijke bepalingen
 • verschillende elkaar tegensprekende regelingen/toezichthouders
 • regelingen die veel kosten opleveren
 • procedurele verplichtingen en of
 • zogenaamde 'stapelende' verplichtingen (verplichtingen van verschillende regelingen of regelgevers).

Dit kunnen zowel strikt wettelijke als niet-strikt wettelijke verplichtingen zijn. Belangrijk is dat er steeds regels van de (Rijks-)overheid bij betrokken zijn. Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld zijn: regeldruk van het in dienst nemen, hebben of ontslaan van personeel, regeldruk voortkomend uit toezicht zoals van de AFM of NVWA, de overgang van bedrijven naar nieuwe bedrijfsvormen, gestapelde regelgeving (verschillende overheidslagen als regelgevers), lokale regelgeving (zoals vergunningen, APV), regeldruk voortkomend uit duurzaamheidsdoelstellingen, AVG en veiligheid.

 

Werkwijze

Nadat de Commissie een onderwerp heeft geselecteerd wordt er een werkgroep opgezet waarin ondernemers, overheid en regelgevers het onderwerp uitwerken en komen tot een conceptadvies. Aan de werkgroep kunnen ook specialisten worden toegevoegd van bijvoorbeeld brancheorganisaties en het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR). Nadat de commissie een advies heeft besproken en zich er in kan vinden (waarbij unanimiteit niet vereist is), wordt het advies uitgebracht aan het kabinet en daarmee wordt het openbaar. Door het advies te publiceren ontstaat druk bij de regelgever ook daadwerkelijk de regels aan te passen. De commissie houdt in de gaten of de adviezen leiden tot actie.

 

Melden van knelpunten

Voor een goed inzicht in de aandachtspunten, klachten en irritaties gaat de commissie in gesprek met ondernemers, branche- en beroepsverenigingen en regelgevers. Ondernemers kunnen knelpunten melden bij hun branche- en of beroepsvereniging, het Meldpunt Regelgeving op Ondernemersplein, het Adviescollege Toetsing Regeldruk of rechtstreeks aan het secretariaat van de Commissie, via een e-mail aan Chris Kampfraath van het ministerie van EZK en of Rob Wolthuis, beleidssecretaris van VNO-NCW en MKB-Nederland.